Jazz Festival Costa del Jazz

by Anastasia Gnezdilova
(Girona)

Costa Del Jazz 2016

Una petita descripció de l'activitat:

La llegenda del jazz de fusió Eric Marienthal actua junt amb d’altres estrelles mundials del jazz el divendres 9 de setembre a l'auditori del “Mas Falet 1682”. La quinzena edició del Festival Internacional de jazz “Costa Del Jazz” que se celebrarà els dies 9 i 10 de setembre, acollirà les figures mítiques del jazz: Andrzej Jagodzinski Trio ( Polònia), Brian Bromberg Trio (Els Estats Units), Quartet de Aleksey Kolosov & Ken Peplowsky (Rússia & Els Estats Units) junt amb els guanyadors del concurs de referència internacional “Big Sky 2016”.

Les dates i els horaris: divendres, 9 de setembre 19.00 h. - 23.00 h.

Llista d'artistes de l'activitat: Eric Marienthal Quartet (Els Estats Units), Andrzej Jagodzinski Trio (Polònia), Brian Bromberg Trio (Els Estats Units), junt amb els guanyadors del concurs de referència internacional “Big Sky 2016”.

L'adreça de l'activitat: L’auditori “Mas Falet 1682”

c. Asturies, 11, Sant Antoni de Calonge

Entrada al concert: 40€
Sopar de gala i el concert: 90€
Sopar de gala VIP i el concert: 200€
Punt de venta entrades: www.ticketmaster.es
El número de telèfon: 678 79 85 89; 693 77 55 78; 669 05 65 13

La pàgina web: www.costadeljazz.com2. Concert del jazz al dissabte, 10 de setembre

Llista d'artistes de l'activitat: Quartet de Aleksey Kolosov & Ken Peplowsky (Rússia & Els Estats Units), Brian Bromberg Trío (Los Estados Unidos) junt amb els guanyadors del concurs de referència internacional “Big Sky 2016” i les estrelles del jazz espanyol.

Santa María del Collet

L'adreça de l'activitat: Av. de Catalunya 116, Sant Antoni de Calonge

Les dates i els horaris: divendres, 10 de setembre 19.00 h. - 23.00 h.

Entrada al concert: 40€


English translation:

Costa Del Jazz 2016

A brief description of the activity:
The legend of jazz fusion Eric Marienthal acts together with other stars of the jazz world on September 9 in the auditorium of "Mas Falet 1682". The fifteenth edition of the Festival International de Jazz "Costa Del Jazz" to be held on 9 and 10 September, will host the mythical figures of jazz: Andrzej Jagodzinski Trio (Poland), Brian Bromberg Trio (United States), Quartet Aleksey Kolosov & Ken Peplowsky (the Russia & USA) along with the winners of leading international "Big Sky 2016".

The dates and times: Friday, September 9 19.00. - 23.00.

List of artists:
Eric Marienthal Quartet (the United States), Andrzej Jagodzinski Trio (Poland), Brian Bromberg Trio (USA), together with the winners of leading international "Big Sky 2016".

Location of the concert: The auditorium "But Falet 1682"

c. Asturias, 11, Sant Antoni de Calonge

Entrance to the concert: 40 €
Gala dinner and concert: 90 €
VIP gala dinner and concert: 200 €
Point of sale tickets: www.ticketmaster.es
Phone number: 678 79 85 89; 77 55 78 693; 669 05 65 13

Website: www.costadeljazz.com2. Jazz Concert Saturday, September 10

List of artists:
Quartet Aleksey Kolosov & Ken Peplowsky (Russia & United States), Brian Bromberg Trio (Los Estados Unidos) along with the winners of leading international "Big Sky 2016" and stars Spanish jazz.

Santa Maria del Collet

Location of the concert: Av. 116 of Catalonia, Sant Antoni de Calonge

The dates and times: Friday, September 10 19.00. - 23.00.

Entrance to the concert: 40 €

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Contact Real-Costa-Brava.Com.

Share this page:
Did you enjoy this page? You can share it with friends...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.


Best Beaches in Spain


Cadaques

Cadaques

Roses

Roses

Empuriabrava

Empuriabrava

Sant Pere Pescador Costa Brava

Sant Pere Pescador

Sant Marti D'Empuries

Sant Marti D'Empuries

L'Escala Costa Brava Spain

L'Escala

Medes Islands

L'Estartit

Pals Costa Brava

Pals

Begur Costa Brava

Begur

Tamariu Costa Brava

Tamariu

Llafranc Costa Brava

Llafranc

Calella de Palafrugell

Calella Costa Brava

Cala El Golfet

Cala El Golfet

Platja de Castell

Platja de Castell

Lloret De Mar

Lloret De MarSpain Beaches: Other Info...


Beach Webcam

Award Winning Spain Beaches

Scuba Diving Costa Brava

Award Winning Marinas Costa Brava Spain